Przepisy
      Okresowe czyszczenie przewodów kominowych, wentylacyjnych, dymowych i
spalinowych to obowiązek wynikający nie tylko z przepisów, ale przede
wszystkim z rozsądku.

      Wszelkie nieprawidłowości można wyłapać w trakcie budowy domu, dlatego
też komin warto skontrolować już na etapie stanu surowego budynku.


     UWARUNKOWANIA PRAWNE KOMINIARZY
      Ustawa Prawo Budowlane
      z dnia 7 lipca 1994 roku
      (Dz. U. Nr 89 z 1994 r. poz. 414 z pózniejszymi zmianami)


      art. 57
      1. Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub
wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany
dołączyć:
      4) protokoły badań i sprawdzeń przewodów kominowych


      art. 62

      1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane
przez właściciela lub zarządcę:
      1) okresowej kontroli co najmniej raz w roku, polegającej na
sprawdzeniu stanu technicznego:
      c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych,
spalinowych i wentylacyjnych)
      6. Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych o których mowa w
ust. 1 pkt. 1 c), powinny przeprowadzać:
      1) Osoby posiadające kwalifikacje mistrza kominiarskiego w rzemiośle
kominiarstwo - w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych
przewodów spalinowych i wentylacyjnych
      2) osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności -
w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa w pkt l, oraz do
kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów
kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń
mechanicznych


      art.70

      1. Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na którym
spoczywają obowiązki w zakresie napraw, określone w przepisach odrębnych lub
umowach, są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli
stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części, usunąć stwierdzone
uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia
lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności
katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo
zatrucie gazem.

      Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
      z dnia 16 czerwca 2003 roku
      w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
      budowlanych i terenów
      (Dz.U.Nr 121 poz.1138 z dnia 11 lipca 2003 r.)


      art.70
      Rozdział 7
      Instalacje i urządzenia techniczne
      § 30.

      1. W obiektach w których odbywa się proces spalania paliwa stałego,
ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i
spalinowych.
      1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych -
co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
      2) od palenisk opalanych paliwem stałym nie wymienionym w pkt 1 - co
najmniej cztery razy w roku;
      3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym nie wymienionym w
pkt 1 - co najmniej dwa razy w roku.
      2. W obiektach, o których mowa w ust. 1, usuwa się zanieczyszczenia z
przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa
częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.
      Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
      z dnia 16 sierpnia 1999r.
      w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.
      (Dz. U. Nr 74 z 1999r. poz. 836)


      Rozdział 7
      Użytkowanie kanałów i przewodów spalinowych oraz dymowych
      §25

      1. Kanały i przewody spalinowe w okresie ich użytkowania powinny
zapewniać możliwość odprowadzania spalin powstałych w procesie spalania
paliw, zgodnie z założonymi warunkami.
      2. Kanały i przewody dymowe powinny w okresie ich użytkowania
zapewniać możliwość odprowadzania dymu powstałego w procesie spalania paliw
stałych, zgodnie z założonymi warunkami.


      §26

      1. Kanały i przewody spalinowe oraz dymowe w budynku powinny być
utrzymywane w stanie technicznym zapewniającym skuteczne i niezawodne ich
funkcjonowanie.
      2. W okresie użytkowania kanałów i przewodów, o których mowa w ust. 1,
należy zapewniać:
      1) ich drożność oraz szczelność,
      2) realizację planu remontów przez osoby posiadające kwalifikacje, o
których mowa w art. 62 ust. 6 ustawy Prawo Budowlane.
      3) nadzór nad realizacją robót konserwacyjnych, napraw i wymian oraz
nadzór nad wykonawstwem usług związanych z realizacją zaleceń wynikających z
okresowych kontroli w lokalach,
      4) realizację zaleceń pokontrolnych wydawanych przez upoważnione
organy kontroli i nadzoru,
      5) w razie uzasadnionej potrzeby - kontrolę stanu technicznego tych
kanałów i przewodów.


      §27

      Wprowadzanie jakichkolwiek zmian w kanałach i przewodach spalinowych
lub dymowych w lokalu wymaga wcześniejszego uzyskania zgody właściciela
budynku.

      Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych
      jakim muszą odpowiadać budynki i ich usytuowanie
      z dnia 12 kwietnia 2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002r.)


      Rozdział 5
      Przewody kominowe
      §140

      1. Przewody (kanały) kominowe w budynku: wentylacyjne, spalinowe i
dymowe, prowadzone w ścianach budynku, w obudowach, trwale połączone z
konstrukcją lub stanowiące konstrukcje samodzielne, powinny mieć wymiary
przekroju, sposób prowadzenia i wysokość, stwarzające potrzebny ciąg
zapewniający wymaganą przepustowość, oraz spełniające wymagania zawarte w
Polskich Normach dotyczących wymagań technicznych dla przewodów kominowych
oraz projektowania kominów.
      2. Przewody kominowe powinny być szczelne i spełniać warunki określone
w § 266.


      § 266

      1. Przewody spalinowe i dymowe powinny być wykonane z materiałów
niepalnych.
      2. Przewody lub obudowa przewodów spalinowych i dymowych powinny
spełniać wymagania określone w Polskiej Normie dotyczącej badań ogniowych
małych kominów.
      3. Dopuszcza się wykonanie obudowy, o której mowa w ust. 2, z cegły
pełnej grubości 12 cm, murowanej na zaprawie cementowo-wapiennej, z
zewnętrznym tynkiem lub spoinowaniem.
      4. Między wylotem przewodu spalinowego i dymowego a najbliższym
skrajem korony drzew dorosłych należy zapewnić zachowanie odległości co
najmniej 6 m, z zastrzeżeniem § 271 ust. 8.


      §141

      Zabrania się stosowania:
      1) grawitacyjnych zbiorczych przewodów spalinowych i dymowych, z
zastrzeżeniem § 174 ust. 3,
      2) zbiorczych przewodów wentylacji grawitacyjnej,
      3) indywidualnych wentylatorów wyciągowych w pomieszczeniach, w
których znajdują się wloty do przewodów spalinowych.


      §142

      1. Przewody kominowe powinny być wyprowadzone ponad dach na wysokość
zabezpieczającą przed niedopuszczalnym zakłóceniem ciągu.
      2. Wymaganie ust. 1 uznaje się za spełnione, jeżeli wyloty przewodów
kominowych zostaną wyprowadzone ponad dach w sposób określony Polską Normą
dla kominów murowanych.
      3. Dopuszcza się wyprowadzanie przewodów spalinowych od urządzeń
gazowych z zamkniętą komorą spalania bezpośrednio przez ściany zewnętrzne
budynków, przy zachowaniu warunków określonych w § 175.


      § 175

      1. Indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub
oddzielne przewody powietrzne i spalinowe od urządzeń gazowych z zamkniętą
komorą spalania mogą być wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku,
jeżeli urządzenia te mają nominalną moc cieplną nie większą niż:
      1) 21 kW - w wolno stojących budynkach jednorodzinnych, zagrodowych i
rekreacji indywidualnej,
      2) 5 kW - w pozostałych budynkach mieszkalnych.
      2. Wyloty przewodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinny znajdować
się wyżej niż 2,5 m ponad poziomem terenu.


      §143

      1. W budynkach usytuowanych w II i III strefie obciążenia wiatrem,
określonych Polskimi Normami, należy stosować na przewodach dymowych i
spalinowych nasady kominowe zabezpieczające przed odwróceniem ciągu, przy
zachowaniu wymagań § 146 ust.1.
      2. Nasady kominowe, o których mowa w ust. 1, należy również stosować
na innych obszarach, jeżeli wymagają tego położenie budynków i lokalne
warunki topograficzne.
      3. Wymagania ust. l i 2 nie dotyczą palenisk i komór spalania z
mechanicznym pobudzaniem odpływu spalin.


      §144

      1. Ściany, w których znajdują się przewody kominowe, mogą być
obciążone stropami, pod warunkiem spełnienia wymagań dotyczących
bezpieczeństwa konstrukcji, a także jeżeli nie spowoduje to nieszczelności
lub ograniczenia światła przewodów.
      2. Trzonów kominowych wydzielonych lub oddylatowanych od konstrukcji
budynku nie można obciążać stropami ani też uwzględniać ich w obliczeniach
jako części tej konstrukcji.


      §145

      1. Trzony kuchenne i kotły grzewcze na paliwo stałe oraz kominki z
otwartym paleniskiem lub zamkniętym wkładem kominkowym o wielkości otworu
paleniska kominka do 0,25 m2 mogą być przyłączone wyłącznie do własnego,
samodzielnego przewodu dymowego, posiadającego co najmniej wymiary 0,14 x
0,14 m lub średnicę 0,15 m, a w przypadku trzonów kuchennych typu
restauracyjnego oraz kominków o większym otworze paleniskowym - co najmniej
0,14 x 0,27 m, przy czym dla większych przewodów o przekroju prostokątnym
należy zachować stosunek wymiarów boków 3:2.
      2. Piece na paliwo stałe, posiadające szczelne zamknięcie, mogą być
przyłączone do jednego przewodu kominowego dymowego o przekroju co najmniej
0,14 x 0,14 m lub średnicy 0,15 m, pod warunkiem zachowania różnicy poziomu
włączenia co najmniej 1,5 m oraz nieprzyłączania więcej niż 3 pieców do tego
przewodu.
      3. Piece, o których mowa w ust. 2, usytuowane na najwyższej
kondygnacji powinny być przyłączone do odrębnego przewodu dymowego.
      4. Przyłączenia urządzeń gazowych do przewodów spalinowych powinny
odpowiadać warunkom określonym w § 174 i 175.


      § 174

      1. Grzewcze urządzenie gazowe, jak kotły, ogrzewacze pomieszczeń,
grzejniki wody przepływowej, niezależnie od ich obciążeń cieplnych, powinny
być połączone na stałe przewodami z indywidualnymi kanałami spalinowymi, z
zachowaniem wymagań Polskich Norm dotyczących poszczególnych typów urządzeń
gazowych.
      2. Przewody i kanały spalinowe odprowadzające spaliny od urządzeń
gazowych na zasadzie ciągu naturalnego powinny posiadać przekroje wynikające
z obliczeń oraz zapewniać podciśnienie ciągu w wysokości odpowiedniej dla
typu urządzenia i jego mocy cieplnej.
      3. Dopuszcza się stosowanie zbiorczych przewodów systemów
powietrzno-spalinowych przystosowanych do pracy z urządzeniami z zamkniętą
komorą spalania, wyposażonymi w zabezpieczenia przed zanikiem ciągu
kominowego.
      4. Dopuszcza się stosowanie indywidualnych przewodów powietrznych i
spalinowych jako zestawu wyrobów służących do doprowadzenia powietrza do
urządzenia gazowego i odprowadzenia spalin na zewnątrz.
      5. Dopuszcza się w pomieszczeniu kotłowni przyłączenie kilku kotłów do
wspólnego kanału spalinowego w przypadku:
      1) kotłów pobierających powietrze do spalania z pomieszczenia, pod
warunkiem zastosowania skrzyniowego przerywacza ciągu lub wyposażenia kotłów
w czujniki zaniku ciągu kominowego wyłączających równocześnie wszystkie
kotły,
      2) wykonania dla kotłów z palnikami nadmuchowymi przewodu spalinowego
o przekroju poprzecznym nie mniejszym niż 1,6 sumy przekrojów przewodów
odprowadzających spaliny z poszczególnych kotłów, a także wyposażenie wylotu
przewodu spalinowego w czujnik zaniku ciągu kominowego, wyłączającego
równocześnie wszystkie kotły.
      6. Przewody i kanały spalinowe, odprowadzające spaliny od kotłów,
powinny być dostosowane do warunków pracy danego typu urządzeń oraz spełniać
wymagania określone w Polskiej Normie dotyczącej kotłów grzewczych wodnych.
      7. Przewody i kanały spalinowe odprowadzające spaliny od urządzeń
gazowych, z wyłączeniem kotłów, powinny spełniać następujące wymagania:
      1) przekroje poprzeczne przewodu, a także kanału spalinowego powinny
być stałe na całej długości,
      2) długość pionowych przewodów spalinowych powinna być nie mniejsza
niż 0,22 m, a przewodów poziomych ułożonych ze spadkiem co najmniej 5% w
kierunku urządzenia - nie większa niż 2 m,
      3) długość kanału spalinowego mierzona od osi wlotu przewodu
spalinowego do krawędzi wylotu kanału nad dachem powinna być nie mniejsza
niż 2 m,
      4) wyloty kanałów spalinowych, jeżeli wynika to z warunków pracy
urządzeń, powinny być zaopatrzone w wywietrzniki dobrane do ilości spalin,
długości odcinków pionowych, położenia w określonej strefie wiatrowej i
warunków lokalnych.
      8. Dopuszcza się instalowanie przepustnic w przewodach
odprowadzających spaliny z poszczególnych urządzeń, jeżeli ich działanie nie
zakłóca przepływu spalin.
      9. Urządzenia gazowe wyposażone w palniki nadmuchowe powinny być
połączone przewodami z kanałami spalinowymi, których przekroje należy
dobierać z uwzględnieniem nadciśnień występujących w komorach spalania tych
urządzeń.
      10. Nad urządzeniami gazowymi typu restauracyjnego z odprowadzeniem
spalin do pomieszczenia należy umieszczać okapy odprowadzające te spaliny do
kanałów spalinowych, przy czym dla urządzeń o mocy cieplnej większej niż 30
kW należy instalować czujniki, wyłączające urządzenie w przypadku zaniku
ciągu kominowego.


      § 175

      1. Indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub
oddzielne przewody powietrzne i spalinowe od urządzeń gazowych z zamkniętą
komorą spalania mogą być wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku,
jeżeli urządzenia te mają nominalną moc cieplną nie większą niż:
      1) 21 kW - w wolno stojących budynkach jednorodzinnych, zagrodowych i
rekreacji indywidualnej,
      2) 5 kW - w pozostałych budynkach mieszkalnych.
      2. Wyloty przewodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinny znajdować
się wyżej niż 2,5 m ponad poziomem terenu.
      3. Odległość między wylotami przewodów, o których mowa w ust. 1,
powinna być nie mniejsza niż 3 m, a odległość tych wylotów od najbliższej
krawędzi okien i ryzalitów przesłaniających nie mniejsza niż 0,5 m.
      4. W budynkach produkcyjnych i magazynowych oraz halach sportowych i
widowiskowych nie ogranicza się nominalnej mocy cieplnej urządzeń z
zamkniętą komorą spalania, od których indywidualne koncentryczne przewody
powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe są
wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku, jeżeli odległość tej ściany od
granicy działki budowlanej wynosi co najmniej 8 m, a od ściany innego
budynku z oknami nie mniej niż 12 m, a także jeżeli wyloty przewodów
znajdują się wyżej niż 3 m ponad poziomem terenu.


      §146

      1. Wyloty przewodów kominowych powinny być dostępne do czyszczenia i
okresowej kontroli, z uwzględnieniem przepisów § 308.
      2. Przewody spalinowe i dymowe powinny być wyposażone, odpowiednio, w
otwory wycierowe lub rewizyjne, zamykane szczelnymi drzwiczkami, a w
przypadku występowania spalin mokrych - także w układ odprowadzania
skroplin.


      §308

      1. W budynkach o dwóch lub więcej kondygnacjach nadziemnych należy
zapewnić wyjście na dach co najmniej z jednej klatki schodowej,
umożliwiające dostęp na dach i do urządzeń technicznych tam zainstalowanych.
      2. W budynkach wysokich (W) i wysokościowych (WW) wyjścia, o których
mowa w ust. 1, należy zapewnić z każdej klatki schodowej.